SP Bibice

Organizacja pracy szkoły od 25.05.2020r. - klasy 1-3

Organizacja pracy szkoły od 25.05.2020r. - klasy 1-3

Szanowni Państwo, 

informuję, że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów od dnia 25 maja 2020r. przywraca się funkcjonowanie szkoły w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.  Szkoła będzie czynna w godzinach 7.00-16.00. Nadmieniam, że priorytetem jest organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych, proces nauczania kontynuowany będzie w formule nauczania zdalnego.  

     W związku z powyższym do dnia 21.05.2020r. do godz. 12.00 należy zgłosić potrzebę zapewnienia dziecku zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole. 

Druk  ZGŁOSZENIE DZIECKA KLAS 1 - 3 DO OPIEKI NA TERENIE SZKOŁY  (do pobrania)

     Po wypełnieniu zgłoszenia i podpisaniu go, należy dokument zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły:  sekretariat@spbibice.edu.pl  

   W przypadku braku takich możliwości, należy dokument złożyć osobiście w szkole, wrzucając go do zamkniętego pudełka znajdującego się przy wejściu do szkoły, oznaczonego napisem „Korespondencja od rodziców”.  

    Liczba miejsc w szkole będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.  Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19. 

    O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka na zajęcia zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej do dnia 22.05.20r. do godz. 17.00 poprzez dziennik elektroniczny Vulcan. 

  W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.  

   Procedury umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.  

    Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie od 25 maja proces dydaktyczny nadal prowadzony będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

   Szanowni Państwo, podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole w okresie epidemii, należy uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny. 

    Brak odpowiedzi od Państwa o potrzebie  zapewnienia dziecku  zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole w podanym czasie oznacza, że od 25 maja do7 czerwca br. dziecko pozostaje pod Państwa opieką i kontynuuje naukę zdalną na zasadach dotychczasowych. W razie dodatkowych pytań, jestem do Państwa dyspozycji poprzez dziennik elektroniczny.

      Proszę o zapoznanie się z:

"Wytycznymi GIS, MZ, MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna." 

Procedura funkcjonowania szkoły w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2,  celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownikom oraz uczniom Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach

Dyrektor szkoły
Anna Górka