SP Bibice

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Państwo, 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że  w okresie od dnia 25 marca do dnia 28 czerwca 2020 r. organizacja realizacji zadań szkoły   związanych z realizacją podstawy programowej i innych zadań  szkoły będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.   

Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.  

Podstawowym narzędziem komunikacji zarówno z Państwem, jak i z dziećmi jest dziennik elektroniczny Vulcan. Ważne jest, abyście Państwo i uczniowie, śledzili na bieżąco zamieszczane tam komunikaty i wiadomości od nauczycieli, wychowawców i dyrekcji.   

Przygotowane przez nauczycieli materiały zawierające treści z podstawy programowej do realizacji przez ucznia w ciągu ustalonego przez nauczyciela czasu, będą zgodne z zatwierdzonym i zmodyfikowanym na czas zdalnego nauczania rozkładem materiału, dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych oraz przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).  

Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form, umożliwiających potwierdzenie podejmowania przez ucznia aktywności, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia, do których w szczególności zaliczają się przesyłane: projekty, prezentacje, opracowania, karty pracy oraz zdalne testy.  

Informacja o materiałach do pracy dla ucznia będzie przekazywana przez nauczyciela za pośrednictwem dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe”.    

O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco w dzienniku elektronicznym oraz na  stronie szkoły.  

Nauczyciele do realizacji zajęć na odległość wykorzystują bezpłatne źródła i materiały, w tym:  

- podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe
- materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
- materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 
- materiałów wskazanych przez nauczyciela przesyłanych pocztą elektroniczną oraz poprzez dziennik elektroniczny,
- materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela. 

Uczniowie lub ich rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym.  

Każdemu uczniowi lub rodzicowi zapewniamy możliwość bieżącej konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym, aplikację MC Teams oraz drogą mailową. Możecie Państwo oraz uczniowie zwracać się do nauczycieli w formach wskazanych powyżej  w dni robocze od poniedziałku do piątku,  w godzinach wskazanych przez poszczególnych nauczycieli:  

Formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami 

Bardzo proszę o informację jeżeli Państwa dziecko nie posiada dostępu do komputera lub internetu i z tego powodu nie może otrzymywać przygotowanych przez nauczycieli materiałów edukacyjnych.Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. Dlatego bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o współpracę  i wsparcie swoich dzieci w zdalnej nauce. 

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Anna Górka