SP Bibice

psycholog

Bezpieczne korzystanie z Internetu

mgr PAULINA PUDZISZ
(12)285 88 21
p.pudzisz@spbibice.edu.pl

Dni i godziny przyjęć:
  Poniedziałek: 
Wtorek: 
Środa: 
Czwartek: 
Piątek: 

Konsultacje dla rodziców odbywają się w godzinach pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie.

                                 Gabinet psychologa szkolnego znajduje się na III piętrze – pok 302.

 

Kto może się zgłosić?
1. Uczeń, gdy:
•    ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
•    nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
•    w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;
•    nie wie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać.
2. Rodzic, gdy:
•    nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
•    chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
3. Nauczyciel, gdy:
•    doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
•    szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

Psycholog szkolny:
•    słucha, obserwuje, prowadzi rozmowę;
•    uświadamia mechanizmy działania, podpowiada jak można lub jak należy coś zmienić
•    nie prowadzi terapii – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy.

Zapraszam do współpracy :)


1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań psychologa należy:

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM

 

1. Zajęcia o charakterze terapeutycznym są formą udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

2. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole lub placówce oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły lub placówki. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

3. Udział w zajęciach o charakterze terapeutycznym jest dobrowolny i bezpłatny. Rodzic na piśmie wyraża zgodę na uczestniczenie dziecka, bądź nie wyraża takiej zgody.

 4. Zajęcia prowadzonę są w grupie lub indywidualnie z uczniem.

 5. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut.

6. Jeśli w trakcie roku szkolnego liczba uczniów w grupie zwiększy się powyżej 10 uczniów grupa zostaje podzielona z wyjątkiem sytuacji, kiedy liczba uczniów wzrosła pod koniec roku szkolnego.

 7. Na zajęcia uczniowie są kwalifikowani przez psychologa szkolnego na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

8. Kwalifikacja odbywa się każdorazowo na początku roku szkolnego lub w trakcie roku szkolnego, po wpłynięciu do szkoły opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

9. Kwalifikacja ucznia może się odbyć także na wniosek/prośbę rodziców lub wychowawcy/nauczyciela/specjalisty po zasięgnięciu opinii rodziców.

10. Rodzice są informowani pisemnie o terminie zajęć oraz podpisują oświadczenie zgody lub braku zgody na zajęcia.

11. Brak zgody rodziców na zajęcia może być przez nich cofnięty w trakcie roku szkolnego po skontaktowaniu się w tej sprawie z psychologiem szkolnym.

12.Psycholog prowadzący zajęcia podaje uczniom terminy zajęć w semestrze. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się co dwa tygodnie.

13. Uczeń zobowiązany jest systematycznie uczęszczać na zajęcia, a w razie nieobecności, na najbliższych zajęciach, powinien usprawiedliwić swoją nieobecność. Jeśli była ona spowodowana chorobą i nieobecnością w szkole nauczyciel odnotowuje to w dzienniku – usprawiedliwiając nieobecność.

14. W razie trzykrotnej nieobecności ucznia pod rząd i braku informacji do prowadzącego zajęcia o przyczynach nieobecności uczeń zostaje skreślony z listy.

15. Możliwe jest ponowne wpisanie ucznia na listę na prośbę rodziców, którzy zobowiązują się do kontrolowania obecności ucznia na zajęciach.

16. Zajęcia prowadzone są przez psychologa szkolnego lub nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego rodzaju zajęć. 

17. Nauczyciel prowadzący zajęcia opracowuje każdorocznie indywidualny program terapii dla ucznia w oparciu o opinię psychologiczno-pedagogiczną oraz wnioski z poprzedniego roku dotyczące postępów ucznia. Program jest wpisany do dziennika zajęć. Rodzic ma prawo zapoznać się z nim kontaktując się w tej sprawie z nauczycielem/specjalistą prowadzącym zajęcia. 

18.Na koniec pierwszego okresu i  pod koniec roku szkolnego nauczyciel/specjalista prowadzący zajęcia wpisuje do dziennika wnioski i postępy w pracy ucznia. Może zdecydować o braku wskazań do prowadzenia zajęć z uczniem w następnym okresie / roku szkolnym. Rodzic może zapoznać się z wnioskami po skontaktowaniu się z nauczycielem/specjalistą, prowadzącym zajęcia. 

19. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy zgłaszać do psychologa szkolnego.