23 czerwca 2023

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice, rok szkolny 2022/2023 był dla polskiej oświaty czasem szczególnym. Nie tylko ze względu na istotne zmiany systemowe, ale także z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Niebywała wiedza, ciekawość, pasja, odwaga, kreatywność i pracowitość – pozwoliły temu genialnemu astronomowi przekroczyć granice niemożliwego. Wiekopomne dzieło autora teorii heliocentrycznej i przyświecające mu ideały, a przede wszystkim budząca szacunek wszechstronność zainteresowań oraz osiągnięć naukowych, są dla nas inspiracją do tworzenia polskim uczniom odpowiednich warunków do wzmacniania tkwiącego w nich ogromnego potencjału. Dlatego też budujemy szkołę przyszłości już dziś. Oprócz rekordowych nakładów na rozbudowę infrastruktury kontynuujemy największą w historii inwestycję w edukację. Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości mogliśmy wyposażyć wszystkie polskie szkoły w nowoczesny sprzęt do prowadzenia atrakcyjnych zajęć dydaktycznych. W mniejszych miejscowościach w całej Polsce otwieramy kolejne Małe Centra Nauki SOWA. Stawiamy na kształcenie kompetencji przyszłości, takich jak współpraca, krytyczne myślenie, kreatywność czy komunikacja. Promujemy naukę programowania i robotyki, wyrównujemy dostęp do nowoczesnych technologii. Trwa renesans rozwoju kształcenia umiejętności praktycznych także tych zawodowych, branżowych. Wkrótce w całej Polsce powstanie 120 Branżowych Centrów Umiejętności, łączących szkoły, przedstawicieli branż i uczelni, by skutecznie odpowiadać na potrzeby rynku pracy przyszłości, jak również teraźniejszości. Wprowadzamy innowacyjny przedmiot biznes i zarządzanie, by umożliwić uczniom swobodne poruszanie się oraz wykorzystanie w świecie ekonomii czy marketingu przedsiębiorczości i kreatywności, które charakteryzują polską młodzież. Jestem przekonany, że realizowane przez nas przedsięwzięcia to doskonały sposób na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych dla funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Współczesna szkoła nie może się jednak obyć bez solidnej podstawy, jaką niewątpliwie jest znajomość tradycji i historii naszego kraju. Z całego serca dziękuję nauczycielom gotowym wspólnie z MEiN zmieniać oblicze polskiej edukacji. To od Państwa codziennej pracy i zaangażowania zależy jakość edukacji. Doceniam, że z tak dużym zainteresowaniem korzystają Państwo z programu Poznaj Polskę. Razem stwarzamy dzieciom i młodzieży szansę na bezpośredni kontakt z miejscami, które trwale zapisały się w dziejach Rzeczypospolitej i wzmacniamy poczucie przynależności do małych ojczyzn. Dbamy o przygotowanie ludzi młodych do odpowiedzialnego udziału w życiu publicznym, o formowanie dojrzałych, a nadto świadomych postaw również poprzez – wprowadzony we wrześniu 2022 roku – przedmiot historia i teraźniejszość. Wychodzimy naprzeciw trendom edukacyjnym, organizując pokazy z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości.
I tak oto uczniowie nie tylko ugruntowują swoją wiedzę szkolną, lecz także doświadczają historii, przenosząc się do przeszłości. Jestem pewien, że pozostaje ona źródłem niezbywalnych wartości takich jak patriotyzm, tożsamość czy wspólnota narodowa. Równocześnie jednym z naszych priorytetów jest troska o kondycję psychiczną i fizyczną dzieci i młodzieży. Stąd też zwiększenie dostępności specjalistów – psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych – w każdej polskiej szkole. Niezwykle ważna jest aktywność fizyczna i zdrowy styl życia. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się programy WF z AWF, czy Junior-Edu-Żywienie. Jest mi z tego powodu bardzo miło i za tę współpracę oraz Państwa proaktywną postawę serdecznie dziękuję. Nasze wspólne działania przynoszą znakomite efekty, dlatego będziemy kontynuować te nadzwyczajne, o niespotykanej dotąd skali, inwestycje w przedsięwzięcia mające na celu poprawę kondycji psychicznej i fizycznej uczniów. Drodzy Uczniowie, Mikołaj Kopernik, patron 2023 roku, twierdził, że „(…) dążeniem uczonego, o ile tylko ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg, jest szukanie we wszystkim prawdy”. Wartość, którą wskazał ten wielki Polak, nie jest jednakże celem wyłącznie wybitnych naukowców. To najlepsza z dróg zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości, jak i o sobie samym. Z całego serca życzę Wam, by nadchodzące wakacje – ale też dalsze etapy edukacji – stały się zachętą do pogłębiania zainteresowań, wzmacniania talentów i realizacji marzeń, a przede wszystkim sprzyjały odkrywaniu piękna świata. Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, dziękuję za wzorowe pełnienie misji, jaką bezsprzecznie jest kształcenie kolejnych pokoleń ludzi młodych. Pozostaję pod wrażeniem Państwa zaangażowania nie tylko w przekazywanie wiedzy czy zapewnianie uczniom codziennej i, rozumianej możliwie szeroko, opieki, lecz także gotowości do wychodzenia naprzeciw wyzwaniom współczesnej edukacji. Serdeczne podziękowania kieruję do Rodziców, którzy we wszystkich ważnych chwilach towarzyszą swoim pociechom, wspierając je i zachęcając do nieustannego rozwoju. Państwa postawa – zwłaszcza zaś wkład w wychowanie dojrzałych członków społeczeństwa – zasługuje na słowa szczególnego wyróżnienia. Wszystkim Państwu życzę wielu osiągnięć w podejmowanych działaniach, wspaniałych, bezpiecznych wakacji, jak również wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku