SP Bibice

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „JA I MÓJ PUPIL”

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „JA I MÓJ PUPIL”

U W A G A   K O N K U R S!

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „JA I MÓJ PUPIL”
Uczniów naszej szkoły z klas 4 – 8. 

Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.
Konkurs trwa do 30 listopada 2021r.
Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie oraz ich Rodzice zobowiązani są zapoznać się z regulaminem.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIBICACH

 Organizator: Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach

            Koordynator konkursu: Pani Elżbieta Ozga- Mazurek, Pani Marta Wójcik

 Temat konkursu: “Ja i mój pupil”
Cele konkursu: rozwijanie zainteresowania fotografią, rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych, wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.


Zasady uczestnictwa:

- konkurs fotograficzny przeznaczony dla uczniów naszej szkoły z klas 4-8;
- konkurs jest jednoetapowy;
- prace mają być wykonane osobiście przez uczestnika konkursu;
- uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie, na którym widnieje razem ze  zwierzątkiem.
- praca powinna być wydrukowana/wywołana w dowolnym formacie.

            Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz szkoły, o których mowa art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83).

Terminy:

Prace konkursowe należy przekazać Pani Elżbiecie Ozdze- Mazurek lub Pani Marcie Wójcik do dnia 30.11.2021 r.
lub zostawić na portierni przy wejściu głowym (Praca powinna być zaklejona w kopercie i podpisana)

 Kryteria oceny: zgodność fotografii z tematem konkursu, poziom techniczny, inwencja twórcza, ciekawe zaprezentowanie tematu.
 Skład komisji konkursowej: rozstrzygnięcia konkursu dokona specjalnie powołane w tym celu jury. Spośród wszystkich zdjęć organizatorzy wyłonią zwycięzców.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 6.12.2021 r.

Nagrody: Zwycięzcy (miejsca I-III) otrzymają nagrody.

            Wybrane prace będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na banerze

Postanowienia końcowe: Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Opracowanie: Marta Wójcik, Elżbieta Ozga-Mazurek