SP Bibice

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki.

Szanowni Państwo,


         Przypominamy, że w ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na koniec roku szkolnego zostaną przyznane Nagrody i Stypendia Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki. Szczegółowe kryteria przyznawania nagród i stypendiów określa Uchwała Nr XLI/71/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.gzeas.zielonki.org/412-lokalny-program-wspierania-edukacji-uzdolnionych-dzieci-i-mlodziezy-uczniow-szkol-podstawowych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-gmina-zielonki.html

Warunkiem przyznania nagrody lub stypendium jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego  ucznia wniosku o przyznanie nagrody lub stypendium.
Kompletnie uzupełniony wniosek należy złożyć w terminie:
- do dnia 18 czerwca  2019 r. (o Nagrodę Edukacyjną Wójta Gminy Zielonki) 
- lub do dnia 15 lipca 2019 r. (o Stypendium Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki)
na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32 - 087 Zielonki. 

Z poważaniem
Anna Górka 
Dyrektor szkoły