SP Bibice

Trzymamy Formę- podjęte działania promujące zdrowie w I okresie 2021/2022 roku szkolnego”

Trzymamy Formę- podjęte działania promujące zdrowie   w I okresie 2021/2022 roku szkolnego”

  W I okresie 2021/2022 roku szkolnego zostały zgodnie z planem podjęte liczne działania promujące zdrowie dostosowane do wieku i potrzeb uczniów naszej szkolnej społeczności.  
Ze względu na trwającą epidemię zmieniono formułę realizacji niektórych działań, nadal omawiamy zagadnienia dotyczące profilaktyki koronawirusa (pogadanki, gazetki, instrukcje dotyczące zachowania higieny na co dzień) oraz podejmujemy wiele rozmów wspierających dzieci/ młodzież szkolną w tym trudnym czasie. O podejmowanych przez nas działaniach można na bieżąco przeczytać na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce” Szkoła Promująca Zdrowie” http://spbibice.edu.pl/o-szkole/szkola-promujaca-zdrowie.html   oraz  w aktualnościach.  

Oto przykładowe, rozpoczęte lub zrealizowane przez naszą społeczność szkolną projekty/działania: 

1.Program profilaktyczny „Bieg po zdrowie” realizują klasy czwarte. 
2. Program profilaktyczny „Trzymaj Formę” realizują klasy piąte. 
Elementy programu „Trzymaj Formę” realizowane są w klasach 5-8 na zajęciach  
z wychowawcą, zajęciach biologii, chemii i zajęciach wychowania fizycznego. 
3. „Program dla szkół- owoce, warzywa i mleko w szkole”- dla uczniów klas 1-5. 
4. Odbyły się wystawy szkolne przygotowane przez uczniów klas 7-8 „Piramida zdrowego żywienia”, „Dzień Drzewa”. 
5.Uczniowie uczestniczyli w kołach zainteresowań, konkursach, zawodach, turniejach sportowych. 
6. Uczniowie wzięli udział w różnych projektach, warsztatach promujących zdrowie, akcjach np. „Zielona świetlica”, „Dniu czystego powietrza”. 
7. Wybrane klasy realizują programy autorskie np.”Nauka i doskonalenie pływania dla uczniów klas 2-3 uczęszczających na świetlicę szkolną”  
8. Na świetlicy szkolnej zrealizowano różnorodne, ciekawe zajęcia zgodnie  „Hasłami tygodni”.  
9. Bardzo dużo ciekawych inicjatyw odbyło się w edukacji wczesnoszkolnej np. „Jarzynowa gimnastyka”, „Kanapkowy patrol”, konkurs „Najzdrowsza kanapka”. „Ludki owocowo- warzywne”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”- zabawy taneczne. 

Co przed nami? 

- szkoła nadal będzie podejmować liczne, różnorodne działania promujące zdrowie,  w tym zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych (profilaktyka korona wirusa),
- będziemy kontynuować podjęte działania w tym rozpoczęte programy profilaktyczne,
- wspólnie ze szkolnymi specjalistami będziemy nadal motywować i wspierać uczniów,
- w zaplanowane działania będzie angażowana w miarę możliwości znaczna część społeczności szkolnej,
- szkoła nadal podejmować będzie współpracę z instytucjami pozaszkolnymi  z dziedziny promocji zdrowia,
- planowany jest jak co roku Szkolny Dzień Profilaktyki- Dzień Zdrowia, ale trudno w tym momencie określić jaką przyjmie formę,
- wybór realizowanych nowych działań uzależniony będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej i trybu kształcenia, 

 Zespół ds. Promocji Zdrowia  
opracowanie: mgr Beata Pieńkowska