SP Bibice

RADA RODZICÓW - czym jest?

   Rada Rodziców to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

- z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim;
- z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy
   na zajęcia pozalekcyjne;
- z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń;

           Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

           Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców określają:

1.  ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe
2.  ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami

 

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej na rok SZKOLNY 2018/2019:

Przewodnicząca: Joanna Sobota

Zastępca: Marek Maj

Skarbnik: Izabela Kowalczyk- Sakwa

Członkowie Prezydium: Marcin Jackowski, Zbigniew Marzec

  

Rodzicu!  Jest jakaś kwestia która Cię nurtuje, zastanawia, niepokoi, raduje w związku z funkcjonowaniem szkoły;  chciałbyś coś zmienić, polepszyć, zaangażować się? Zapraszamy do kontaktu w każdej sprawie dotyczącej naszych dzieci w szkole.

rr.bibice@gmail.com