14 lutego 2022

Karnawał

        W tym tygodniu na świetlicy zapoznaliśmy się z tematyką karnawału. Poznawaliśmy historię oraz  obyczaje panujące podczas karnawału w różnych krajach. W związku z karnawałem w ramach zajęć,  wychowankowie świetlicy wykonywali  maski karnawałowe. W trakcie wykonywania masek dzieci rozwijały swoje umiejętności plastyczno – manualne. Tworzenie masek sprawiło uczniom wiele radości. Maski były różnorodne. Każda stanowiła małe dzieło sztuki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pracami dzieci.

                                                          Magdalena Koperska 

                                                       Agnieszka Czubak

                                                                    Katarzyna Piskorz

14 lutego 2022

Ogłoszenie wyników Konkursu świetlicowego “Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa -Anioł”

Wyniki Konkursu świetlicowego “Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa -Anioł”

źródło: canva.com

W Konkursie świetlicowym na ozdobę choinkową przedstawiającą anioła zwyciężyli:

I miejsce – Alicja Sadowska kl. IID

II miejsce – Hanna Kowal kl. IIIC

III miejsce Oliwia Cieślik kl. II D

Wyróżnienia: 

Adam Banaś kl. II D

Ewa Popiela kl. I C

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Anna Bątorek-Bieda , Bartosz Oramus

8 lutego 2022

Poczta walentynkowa

Poczta walentynkowa

fot. canva.com

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-4 do wspólnej zabawy walentynkowej „Poczta Walentynkowa”. Kartki walentynkowe wykonane przez uczniów prosimy wrzucać do wyznaczonych pudełek, które znajdują się w sali świetlicowej 018. Walentynki dotrą do swoich odbiorców 14 lutego. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Wychowawcy świetlicy

7 lutego 2022

Konkurs świetlicowy ,,Mój przyjaciel kot”

fot. canva.com

Regulamin świetlicowego konkursu “Mój przyjaciel kot”

Organizator konkursu p. Monika Stępień, Katarzyna Niechaj, Katarzyna Piskorz

Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej .

Cel konkursu:

-odkrywanie i promowanie nowych talentów,

-kształtowanie humanitarnych zachowań wobec zwierząt oraz uwrażliwienie dzieci na potrzeby słabszych,

– pobudzanie wyobraźni uczestników konkursu,

– rozwijanie twórczej aktywności plastycznej ,

Technika prac:

-format pracy A 4 lub A 3  (praca płaska)

-praca może być wykonana dowolną techniką(malarstwo, rysunek, wydzieranka, wyklejanka, collage z wyłączeniem pracy przestrzennej

-praca powinna być wykonana samodzielnie

Kategoria wiekowa: klasa I – III

Kryteria oceny prac:

– estetyka wykonania pracy                                            

– kreatywność

Termin składania prac do 17.02. 2022 r.

Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Wykonane prace plastyczne należy dostarczyć do p. Moniki Stępień, p. Katarzyny Niechaj , p. Katarzyny Piskorz

Na odwrocie należy czytelnie napisać:

  • imię i nazwisko autora pracy
  • tytuł pracy
  • klasę do której uczeń uczęszcza

Wraz z pracą należy złożyć oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów wyrażających zgodę na udział dziecka w konkursie.

Termin rozdania nagród zostanie ogłoszony po zakończeniu konkursu.

Karta zgłoszeniowa

7 lutego 2022

Tydzień profilaktyki zagrożeń internetowych

Tydzień profilaktyki zagrożeń internetowych

fot. canva.com

Bezpieczeństwo w sieci staje się coraz większym wyzwaniem i ważnym tematem. Zdalne lekcje,  zdalna praca, wirtualne urzędy i sklepy – nasze życie przenosi się coraz bardziej do internetu i tym ważniejsze staje się bezpieczeństwo online.fot. canva.comBezpieczeństwo w sieci staje się coraz większym wyzwaniem i ważnym tematem. Zdalne lekcje,  zdalna praca, wirtualne urzędy i sklepy – nasze życie przenosi się coraz bardziej do internetu i tym ważniejsze staje się bezpieczeństwo online.

Głównym celem Tygodnia Profilaktyki Zagrożeń Internetowych  organizowanego w Naszej szkole w dniach 07.02.2022r. – 11.02.2022r.  jest inicjowanie  i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. Realizowany program  zapoznaje  z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 obchodzić będziemy 8 lutego pod hasłem „Działajmy razem!”.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

Tydzień Profilaktyki Zagrożeń Internetowych
Tydzień Profilaktyki Zagrożeń Internetowych – plakat promujący

3 lutego 2022

Informacja o zapisach dzieci z obwodu szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 (wymagane dokumenty)

Materiały szkolne

fot. canva.com

W dniach od 7 do 18 lutego 2022 r. odbędą się zapisy do klasy I na rok szkolny 2022/2023 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Batowice, Bibice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce.

Zapisu dziecka można dokonać  bez konieczności odwiedzania siedziby szkoły przesyłając dokumenty poprzez platformę ePUAP albo w godzinach pracy sekretariatu. Wypełnione dokumenty będzie można również wrzucić do skrzynki na korespondencję, która znajduje się w przedsionku przy wejściu do szkoły od strony ul. Kościuszki. Ze względu na wymogi stosowania reżimu sanitarnego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem celem ustalenia terminu wizyty – numery tel. 12 285 88 21 lub 517 549 001 celem ustalenia terminu wizyty. Wejście do sekretariatu odbywa się pojedynczo w ustalonym wcześniej terminie. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa.  Po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i zachować dystans społeczny.

Karta zapisu oraz stosowane oświadczenia dostępne są na stronie internetowej szkoły (poniżej) , w sekretariacie oraz na portierni.

  Do klasy pierwszej  przyjmowane są dzieci:

  • 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wymagane dokumenty przy zapisie dziecka do szkoły:

  • dowód osobisty rodzica (do wglądu)
  • zgłoszenie dziecka do klasy I – dotyczy tylko i wyłącznie dzieci zamieszkałych (zameldowanych)  w obwodzie szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor ogłosi rekrutację zgodnie z harmonogramem.

Zgłoszenie przyjęcia do klasy pierwszej (docx) (pdf)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata/ kandydatki (załącznik 2) (doc) (pdf)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca/opiekunka prawnego kandydata/ kandydatki (załącznik 3)(doc) (pdf)

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (dotyczy dziecka sześcioletniego) (docx) (pdf)

Oświadczenie – wybór przedmiotów (religia/etyka) (docx) (pdf)

W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć następujące dokumenty:

Podanie o przyjęcie do świetlicy szkolnej (docx) (pdf)

Oświadczenie o zatrudnieniu matki i ojca (docx) (pdf)