SP Bibice

kontakt

 

Szkoła Podstawowa im. S. Wyspiańskiego w Bibicach
Bibice, ul. Kościuszki 56A
32-087 Zielonki
sekretariat@spbibice.edu.pl
sp.sekretariat.bibice@zielonki.pl

Numery wewnętrzne:tel. 12 285 88 21

517 549 001
fax 12 285 88 21 w. 5

Świetlica  - 125
Portiernia  - 001
Psycholog, Pedagog - 304
Pokój Nauczycielski - 211
Gabinet profilaktyki zdrowotnej - 301


Wyświetl większą mapę

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, Kościuszki 56A, 32-087 Zielonki, 12 285 88 21, adres e-mail: sekretariat@spbibice.edu.pl

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: adam.zieminski@cbi24.pl.lub  pisemnie na adres Administratora
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie za pośrednictwem strony internetowej i strony BIP, na podstawie art. 6 lit. a) ww. Rozporządzenia. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne ale niezbędne do zadania pytania i uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a.) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b.) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c.) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do ich usunięcia;
d.) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.