SP Bibice

ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ

       Do Szkoły Podstawowej im. Stanisław Wyspiańskiego w Bibicach uczęszczają dzieci i młodzież z Batowic, Bibic, Bolenia, Bosutowa, Dziekanowic i Węgrzc.

       Dyrektorem szkoły jest mgr Anna Górka, a jej zastępcami  mgr Eliza Emerla, mgr Katarzyna Goraj - Zębala oraz mgr inż. Monika Sikoń.

        Za najważniejsze zadanie szkoły uważa się bezpieczeństwo, wysoki poziom nauczania i planowanie. Tworzenie każdego nowego planu poprzedza gruntowana analiza rezultatów dotychczasowych działań. Opracowane zostały precyzyjne harmonogramy zebrań Rady Pedagogicznej, harmonogramy obserwacji zajęć. Wspólnie z Radą Rodziców omawiane są bieżące sukcesy te małe i duże jak równiez problemy, sprawy ważne dla utrzymania wysokiego poziomu, bezpieczeństwa, życzliwej atmosfery. Każdy uczeń w naszej szkole jest tak samo ważny.

     Szkoła prowadzi właściwą politykę kadrową, więc dzieci uczą się pod kierunkiem odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli, którym stwarza się możliwość stałego doskonalenia się i rozwoju.

     Szkoła mieści się w w dwóch połaczonych ze sobą budynkach w tzw. "starej części" oddanej do użytku we wrześniu 2004 r. oraz "nowej części" oddanej do użytku 2019r. Szkoła dysponuje dwiema salami komputerowymi, halą sportową,  salą rekreacyjno - teatralną, boiskiem zewnętrznym, basenem, placykiem rekreacyjnym, jadalnią, biblioteką i czytelnią. Uczniowie uczą się w 30 salach dydaktycznych m.in. w pracowniach  języka polskiego, matematycznych, fizyczno - chemicznej. Świetlica mieści się w 4 salach świetlicowych.  Na trzecim piętrze znajdują się gabinety pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz do zajęc z biofeedbacku a także gabinet profilaktyki zdrowotnej - pielęgniarki szkolnej.

     Szkoła jest mocno wpisana w środowisko i współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze. Ważnym elementem tej współpracy jest jasno prowadzona polityka informacyjna, rzetelne komunikowanie, częste zebrania, konsultacje z RR, wzajemne zaufanie i wsparcie.

 

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

   Szkoła tworzy przy współudziale rodziców i uczniów kilkuletnie plany rozwoju. Co roku powstają roczne plany, uwzględniające priorytety na dany rok pracy, wyznaczone przez ministra oświaty i kuratora.
   Podstawowy kierunek rozwoju każdorazowo wyznacza MISJA SZKOŁY.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY


"Idziesz przez świat i światu dajesz kształt  przez twojeczyny" /S. Wyspiański/ to nasze motto przewodnie

 


  MISJA SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA

"Kreatywni, otwarci, ciekawi świata"

         Nasza szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Nasi nauczyciele dostosowują przekazywanie odpowiedniej wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności. Wspomagają ich samodzielność uczenia się. Inspirują ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć. Rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji. W naszej szkole pielęgnuje się tradycje: szkolną, regionalną i narodową. Wspiera się dziecko w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej oraz pomaga przezwyciężyć niepowodzenia szkolne. Uczy się przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji. Szkoła współpracuje i wspiera rodziców w procesie wychowania dziecka. Jesteśmy szkołą wychowującą w duchu humanizmu, poszanowania godności człowieka, kształtujemy ludzi otwartych na poznawanie świata i siebie oraz rozumiejących konieczność życia w harmonii ze środowiskiem, wrażliwych na drugiego człowieka, przedsiębiorczych, otwartych na to co nowe, dokonujących prawidłowych wyborów.

Sylwetka absolwenta

       Absolwent Szkoły Podstawowej w Bibicach, na miarę swojego wieku, jest zdolny do samodzielnego analizowania i podejmowania decyzji. Wartościuje dobro i zło, kieruje się zasadami humanitaryzmu, tolerancji.  Swoją postawą wyraża szacunek wobec ludzi innych ras, wyznań, przekonań. Odpowiedzialnie podchodzi do zadań, sumiennie wykonuje powierzone mu prace.

  Jeśli wybierzesz naszą szkołę, to możesz być pewien, że:
- Dla nas każdy uczeń jest inny, ale każdy jest jednakowo ważny.
- Zapewniamy ci dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.
-Będziemy cię nieustannie wspierać, być mógł się harmonijnie i wszechstronnie rozwijać, zgodnie z twoimi potrzebami i możliwościami.
- Wspólnie z rodzicami pomożemy znaleźć ci cel i sens życia, nauczymy cię samodzielności i poradzimy, jak dokonać ważnych życiowych wyborów.
- Z nami osiągniesz sukces.