27 stycznia 2024

Informacja o zapisach dzieci z obwodu szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Materiały szkolne

W dniach od 29 stycznia do 09 lutego 2024 r. odbędą się zapisy do klasy I na rok szkolny 2024/2025 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Batowice, Bibice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce.

  Do klasy pierwszej  przyjmowane są dzieci:

  • 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisu dziecka można dokonać  w sekretariacie w godzinach 8:00-15:00.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszenia.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE DZIECKA DO SZKOŁY:

  • Zgłoszenie dziecka do klasy I – dotyczy tylko i wyłącznie dzieci zamieszkałych (zameldowanych)  w obwodzie szkoły (docx) (pdf);
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata/ kandydatki (docx) (pdf);
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki (docx) (pdf);
  • dowód osobisty rodzica (do wglądu).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor ogłosi rekrutację zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (dotyczy dziecka sześcioletniego) (docx) (pdf)

Podanie o przyjęcie do świetlicy szkolnej (docx) (pdf)

Oświadczenie o zatrudnieniu matki i ojca (docx) (pdf)