Terapeuta Pedagogiczny

Konsultacje dla rodziców odbywają się w godzinach pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie.
Tel : (12)285 88 21 wew. 304
Gabinet terapeuty pedagogicznego znajduje się w pokoju nr 304

mgr Jolanta Leparczyk
j.lepiarczyk@spbibice.edu.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek : 7.10 – 12.30
Wtorek: 8.00 – 13.30
Środa: 8.55 – 13.30


Zasady terapii pedagogicznej to:

Zasady terapii pedagogicznej, jako działalności dydaktycznej, wynikają z zasad dydaktyki ogólnej i metodyki nauczania początkowego. Uwzględniają one także specyfikę pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju, jego warunki rozwojowe, możliwości poznawcze i potrzeby. Dotyczą także wychowania i nauczania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i w znacznym stopniu odnoszą się do dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są jedną z form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Organizuje się je dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się: ryzyko dysleksji, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia lub różnego typu zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych, które utrudniają uczniowi proces uczenia się. Liczba uczniów na zajęciach nie może przekraczać 5. Zajęcia mogą prowadzić osoby, które posiadają kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego:

 • Dobieramy indywidualne metody dydaktyczne do możliwości konkretnego dziecka.
  • Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka.
 • Przechodzimy od ćwiczeń prostych do złożonych. Do zadań trudniejszych przechodzimy wtedy, gdy dziecko sprawnie opanuje wykonywanie ćwiczeń na niższym poziomie (nie ma reguł czasowych ćwiczenia danej umiejętności).
  • Zasada korekcji zaburzeń.
 • Ważne jest ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności. Wskazana jest przemienność ćwiczeń.
  • Zasada kompensacji zaburzeń.
 • Łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych. Sprawniejsze funkcje wspierają czynności funkcji zaburzonych.
  • Zasada systematyczności.
 • Ćwiczenia powinny odbywać się w miarę możliwości jak najczęściej, najlepiej codziennie, powinny odbywać się zarówno w szkole  jak i w domu. Długie przerwy w zajęciach powodują regres.
  • Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego.
 • Działania psychoterapeutyczne powinny towarzyszyć zabiegom dydaktycznym przez cały czas trwania zajęć terapii pedagogicznej.
  • Działania te również pełnią funkcje profilaktyczne, chronią dziecko przed dalszymi negatywnymi następstwami niepowodzeń szkolnych.