27 lutego 2024

Międzynarodowy Dzień ZERO WASTE

Międzynarodowy Dzień ZERO WASTE

30 marca 2024

14 grudnia r. 2022 Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło na swojej siedemdziesiątej siódmej sesji rezolucję w sprawie ogłoszenia 30 marca Międzynarodowym Dniem Zero Odpadów, obchodzonym corocznie. Turcja wraz ze 105 innymi krajami przedstawiło rezolucję. Jest następstwem innych rezolucji dotyczących odpadów, w tym „Koniec z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi: w kierunku prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego”, przyjętego na Zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska 2 marca r. 2022.

Podczas Międzynarodowego Dnia Zero Odpadów państwa członkowskie, organizacje systemu Narodów Zjednoczonych, społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny, środowisko akademickie, młodzież i inne zainteresowane strony są zaproszone do zaangażowania się w działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat odpadów i ich wkład w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) i Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) wspólnie ułatwiają obchody Międzynarodowego Dnia Zero Odpadów.

Promowanie inicjatyw zeroodpadowych podczas tego międzynarodowego dnia może pomóc w realizacji wszystkich celów i zadań określonych w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w tym Celu Zrównoważonego Rozwoju 11 i Celu Zrównoważonego Rozwoju 12. Cele te dotyczą wszystkich form marnotrawstwa, w tym utraty i marnotrawienia żywności, wydobycie zasobów naturalnych i odpady elektroniczne.

Międzynarodowy Dzień Zero Odpadów ma na celu promowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji, wspieranie zmiany społecznej w kierunku obiegu zamkniętego oraz podnoszenie świadomości na temat tego, w jaki sposób inicjatywy zeroodpadowe przyczyniają się do postępów w realizacji Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Sektor odpadów w znacznym stopniu przyczynia się do potrójnego kryzysu planetarnego związanego ze zmianą klimatu, utratą różnorodności biologicznej i przyrody oraz zanieczyszczeniem. Szacuje się, że ludzkość generuje rocznie około 2,24 miliarda ton stałych odpadów komunalnych, z czego tylko 55 procent jest zagospodarowywanych w obiektach kontrolowanych. Każdego roku około 931 milionów ton żywności jest tracone lub marnowane, a do ekosystemów wodnych trafia do 14 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych.

Inicjatywy zeroodpadowe mogą sprzyjać rozsądnemu gospodarowaniu odpadami oraz minimalizować je i zapobiegać im, pomagając rozwiązać potrójny kryzys planetarny, chronić środowisko, zwiększać bezpieczeństwo żywnościowe oraz poprawiać zdrowie i dobrostan ludzi.

Przyjęcie zero odpadów

Podejście zero-waste to odpowiedzialna produkcja, konsumpcja i utylizacja produktów w zamkniętym obiegu zamkniętym. Oznacza to, że zasoby są ponownie wykorzystywane lub odzyskiwane w jak największym stopniu oraz że minimalizujemy zanieczyszczenie powietrza, gleby lub wody.

Osiągnięcie zerowej ilości odpadów wymaga działań na wszystkich poziomach.

Produkty powinny być zaprojektowane tak, aby były trwałe i wymagały mniejszej liczby materiałów o niskim wpływie. Decydując się na mniej zasobochłonne metody produkcji i transportu, producenci mogą jeszcze bardziej ograniczyć zanieczyszczenie i ilość odpadów. Reklama i ścisłe zarządzanie popytem mogą dodatkowo zapewnić zero odpadów w całym cyklu życia produktów.

Konsumenci mogą również odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu zerowej ilości odpadów poprzez zmianę nawyków oraz ponowne użycie i naprawę produktów w jak największym stopniu przed ich odpowiednią utylizacją.

Wraz z rządami, społecznościami, przemysłem i innymi zainteresowanymi stronami w coraz większym stopniu dostrzegającymi potencjał inicjatyw zero-waste, wspierających gospodarkę odpadami i ulepszających systemy odzyskiwania poprzez finanse i kształtowanie polityki. Globalna strategia na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji może pomóc w tym przejściu. Ustanowiona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, państwa członkowskie i zainteresowane strony strategia wzywa do przyjęcia celów zrównoważonej konsumpcji i produkcji we wszystkich sektorach do roku 2030.

https://youtu.be/5k-PR4y_ng0?si=iqbZJxKiPnOm-yjB

źródło: https://irme.pl/13269-2/

Zobacz cały kalendarz