SP Bibice

Logopeda szkolny

mgr Magdalena Tomaszewska 
Gabinet logopedy znajduje się w pokoju nr 301

Godziny pracy:

Poniedziałek 10.00 - 16.00
Wtorek 11.00 - 16.00
Środa 11.30 - 16.00
Czwartek 7.00 - 10.30
Piątek 7.00 - 10.00


 

ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.
Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Regulamin zajęć logopedycznych oraz inne, przydatne materiały do pobrania poniżej.

Regulamin zajęć logopedycznych

 

 

Informator logopedyczny nr 1

Informator logopedyczny nr 2

 Bibliografia dotycząca dysleksji - załącznik nr 1

Sprawozdanie z badań logopedycznych Bibice 2015/16