SP Bibice


Pedagog szkolny

mgr ANNA KUREK
(12)285 88 21
a.kurek@spbibice.edu.pl

mgr WIOLETA SIERANT
w.sierant@spbibice.edu.pl

Godziny pracy :
Poniedziałek: 11.30 - 16.30
 Wtorek: 11.30 - 16.30
 Środa: 8.00 - 12.00
Czwartek: 8.00 - 12.00
 Piątek: 8.00 - 12.00

Konsultacje dla rodziców odbywają się w godzinach pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie.

Gabinet pedagoga znajduje się w pokoju nr 210

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Szczegółową listę instytucji honorujących Kartę Dużej Rodziny znajdziecie Państwo się na www.rodzina.gov.pl

Osoby zainteresowane Kartą proszone są o zgłaszanie się do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach
 Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Galicyjska 17.

W zakresie współpracy ze specjalistami naszą szkołą opiekuje się:

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

30-076 KRAKÓW UL. ZAKĄTEK 2 
tel/fax 12 422-27-12 (sekretariat),
tel 12 422-48-05 (gabinety I piętro)

http://www.sppp.powiat.krakow.pl

WYKAZ INSTYTUCJI, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W SYTUACJACH TRUDNYCH

instytucje pomocowe