SP Bibice

Terapia pedagogiczna

Od października zadania z zakresu terapii pedagogicznej w naszej szkole pełni mgr Jolanta Lepiarczyk.
Gabinet zajęć znajduje się w sali nr 304.


                                                                                  Godziny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych:

mgr JOLANTA LEPIARCZYK
Poniedziałek 8.00 - 12.00
Wtorek 8.00 - 12.00
Środa  8.00 - 12.00
 


Zasady terapii pedagogicznej to:
Zasady terapii pedagogicznej, jako działalności dydaktycznej, wynikają z zasad dydaktyki ogólnej i metodyki nauczania początkowego. Uwzględniają one także specyfikę pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju, jego warunki rozwojowe, możliwości poznawcze i potrzeby. Dotyczą także wychowania i nauczania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i w znacznym stopniu odnoszą się do dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są jedną z form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Organizuje się je dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się: ryzyko dysleksji, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia lub różnego typu zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych, które utrudniają uczniowi proces uczenia się. Liczba uczniów na zajęciach nie może przekraczać 5. Zajęcia mogą prowadzić osoby, które posiadają kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego.

- Dobieramy indywidualne metody dydaktyczne do możliwości konkretnego dziecka.
Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka.

 - Przechodzimy od ćwiczeń prostych do złożonych. Do zadań trudniejszych przechodzimy wtedy, gdy dziecko sprawnie opanuje wykonywanie ćwiczeń na niższym poziomie (nie ma reguł czasowych ćwiczenia danej umiejętności).
Zasada korekcji zaburzeń.

- Ważne jest ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności. Wskazana jest przemienność ćwiczeń.
Zasada kompensacji zaburzeń.

- Łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych.Sprawniejsze funkcje wspierają czynności funkcji zaburzonych.
Zasada systematyczności.

 - Ćwiczenia powinny odbywać się w miarę możliwości jak najczęściej, najlepiej codziennie, powinny odbywać się zarówno w szkole  jak i w domu. Długie przerwy w zajęciach powodują regres.
Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego.

- Działania psychoterapeutyczne powinny towarzyszyć zabiegom dydaktycznym przez cały czas trwania zajęć terapii pedagogicznej. Działania te również pełnią funkcje profilaktyczne, chronią dziecko przed dalszymi negatywnymi następstwami niepowodzeń szkolnych.

W Szkole Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Bibicach zajęcia korekcyjno-kompensacyne prowadzą: mgr Jolanta Lepiarczyk -nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe.