Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach  

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności  

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-22.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP Szkoły Podstawowej  Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest  Administrator w/w strony – Monika Sikoń, adres e-mail: m.sikon@spbibice.edu.pl  

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 12 285 88 21 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury  

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich 

www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające  

Dane teleadresowe podmiotu publicznego: 

32-087 Zielonki, Bibice, ul. T. Kościuszki 56a; 
Tel.: 12 285 88 21 
Faks: 12285 88 21 w. 5 
E-mail sekretariat@spbibice.edu.pl lub sp.sekretariat.bibice@zielonki.pl  

Strona internetowa BIP: https://bip.malopolska.pl/spwbibicach  

Skróty klawiszowe 

Strona internetowa nie posiada specjalnie przygotowanych skrótów klawiszowych. 

Dostępność architektoniczna 

 1. Obiekt Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach zwany dalej Szkołą usytuowany w dwóch segmentach, jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych Wejście główne do budynku, pozwala na bezpieczne korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnościami.  
 2. Sekretariat Szkoły znajduje się na drugim piętrze budynku w starszym segmencie szkoły. Do sekretariatu można dotrzeć windą, co umożliwia dostanie się tam osobom z niepełnosprawnością ruchową. 
 3. Sale lekcyjne usytuowane są w obu połączonymi ze sobą segmentach.  
 4. W ciągach komunikacyjnych i na korytarzach Szkoły nie ma progów uniemożliwiających poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. W starszym z segmentów budynku znajduje się winda, która jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwia wjazd na wszystkie  piętra części tego segmentu Szkoły oraz do drugiego piętra obu Na trzecie piętro starszego i nowego segmentu wjazd na najwyższą kondygnację umożliwia platforma dla osób niepełnosprawnych. 
 5. W obiekcie znajduje się basen dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 
 6. W obiekcie znajduje się sala gimnastyczna dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
 7. W siedzibie Szkoły znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
 8. Siedziba Szkoły nie jest wyposażona w pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. ani informację głosową. 
 9. Przed budynkiem, w którym siedzibę ma Szkoła w bliskiej odległości zlokalizowane są parkingi dla samochodów osobowych, w tym wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
 10. Do wszystkich pomieszczeń Szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

W siedzibie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego, ani on-line. 

Ułatwienia na stronie Internetowej
Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:
• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
• mapa strony
• focus wokół elementów nawigacyjnych

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony;
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Status pod względem zgodności  

Strona podmiotowa BIP Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności poniżej: 

 • treści informacji zamieszczonych na stronie BIP Szkoły Podstawowej Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne w postaci nagrań treści w polskim języku migowym.