Ochrona Danych Osobowych


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

                   informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych  osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Zielonki, reprezentowana przez Dyrektora Panią Annę Górkę, tel. (12) 285 88 21, e-mail: sp.bibice.dyrektor@zielonki.pl.

2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Zielonki jest Pan Adam Ziemiński, dane do kontaktu: tel. 575 822 007,
e-mail: adam.zieminski@cbi24.pl.  Z   inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Szkole.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy, Policja, ZUS, organ prowadzący i nadzorujący, System Informacji Oświatowej,    a ponadto spółka VULCAN sp. z o.o. lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

5. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego w/w.  W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Bibicach wyznaczony został pan Adam Ziemiński, tel. 575822007, adres e-mail adam.zieminski@cbi24.pl