22 lutego 2022

Komunikat Dyrektora Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z ​urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci (art. 130 ust. 5 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe). 

Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły, które zostały zgłoszone przez rodziców do klasy I na rok szkolny 2022/2023, zostały przyjęte. 

Nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci spoza obwodu szkoły. 

3 lutego 2022

Informacja o zapisach dzieci z obwodu szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 (wymagane dokumenty)

Materiały szkolne

fot. canva.com

W dniach od 7 do 18 lutego 2022 r. odbędą się zapisy do klasy I na rok szkolny 2022/2023 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Batowice, Bibice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce.

Zapisu dziecka można dokonać  bez konieczności odwiedzania siedziby szkoły przesyłając dokumenty poprzez platformę ePUAP albo w godzinach pracy sekretariatu. Wypełnione dokumenty będzie można również wrzucić do skrzynki na korespondencję, która znajduje się w przedsionku przy wejściu do szkoły od strony ul. Kościuszki. Ze względu na wymogi stosowania reżimu sanitarnego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem celem ustalenia terminu wizyty – numery tel. 12 285 88 21 lub 517 549 001 celem ustalenia terminu wizyty. Wejście do sekretariatu odbywa się pojedynczo w ustalonym wcześniej terminie. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa.  Po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i zachować dystans społeczny.

Karta zapisu oraz stosowane oświadczenia dostępne są na stronie internetowej szkoły (poniżej) , w sekretariacie oraz na portierni.

  Do klasy pierwszej  przyjmowane są dzieci:

  • 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wymagane dokumenty przy zapisie dziecka do szkoły:

  • dowód osobisty rodzica (do wglądu)
  • zgłoszenie dziecka do klasy I – dotyczy tylko i wyłącznie dzieci zamieszkałych (zameldowanych)  w obwodzie szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor ogłosi rekrutację zgodnie z harmonogramem.

Zgłoszenie przyjęcia do klasy pierwszej (docx) (pdf)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata/ kandydatki (załącznik 2) (doc) (pdf)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca/opiekunka prawnego kandydata/ kandydatki (załącznik 3)(doc) (pdf)

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (dotyczy dziecka sześcioletniego) (docx) (pdf)

Oświadczenie – wybór przedmiotów (religia/etyka) (docx) (pdf)

W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć następujące dokumenty:

Podanie o przyjęcie do świetlicy szkolnej (docx) (pdf)

Oświadczenie o zatrudnieniu matki i ojca (docx) (pdf)