27 stycznia 2024

Informacja o zapisach dzieci z obwodu szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Materiały szkolne

W dniach od 29 stycznia do 09 lutego 2024 r. odbędą się zapisy do klasy I na rok szkolny 2024/2025 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Batowice, Bibice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce.

  Do klasy pierwszej  przyjmowane są dzieci:

 • 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisu dziecka można dokonać  w sekretariacie w godzinach 8:00-15:00.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszenia.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE DZIECKA DO SZKOŁY:

 • Zgłoszenie dziecka do klasy I – dotyczy tylko i wyłącznie dzieci zamieszkałych (zameldowanych)  w obwodzie szkoły (docx) (pdf);
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata/ kandydatki (docx) (pdf);
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki (docx) (pdf);
 • dowód osobisty rodzica (do wglądu).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor ogłosi rekrutację zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (dotyczy dziecka sześcioletniego) (docx) (pdf)

Podanie o przyjęcie do świetlicy szkolnej (docx) (pdf)

Oświadczenie o zatrudnieniu matki i ojca (docx) (pdf)

7 lutego 2023

Informacja o zapisach dzieci z obwodu szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 (wymagane dokumenty

Materiały szkolne

fot. canva.com

W dniach od 13 do 21 lutego 2023 r. odbędą się zapisy do klasy I na rok szkolny 2023/2024 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Batowice, Bibice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce.

  Do klasy pierwszej  przyjmowane są dzieci:

 • 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisu dziecka można dokonać  w godzinach pracy sekretariatu albo przesyłając dokumenty poprzez platformę ePUAP.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:

 • Zgłoszenie dziecka do klasy I – dotyczy tylko i wyłącznie dzieci zamieszkałych (zameldowanych)  w obwodzie szkoły (docx) (pdf);
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata/ kandydatki (doc) (pdf);
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki (doc) (pdf);
 • dowód osobisty rodzica (do wglądu).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor ogłosi rekrutację zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (dotyczy dziecka sześcioletniego) (docx) (pdf)

ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY ZIELONKI Z DNIA 24 STYCZNIA 2023 ROKU w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki.

ZARZĄDZENIE NR 16/2023 WÓJTA GMINY ZIELONKI Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Zielonki.

W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 należy złożyć następujące dokumenty:

Podanie o przyjęcie do świetlicy szkolnej (docx) (pdf)

Oświadczenie o zatrudnieniu matki i ojca (docx) (pdf)

22 lutego 2022

Komunikat Dyrektora Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z ​urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci (art. 130 ust. 5 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe). 

Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły, które zostały zgłoszone przez rodziców do klasy I na rok szkolny 2022/2023, zostały przyjęte. 

Nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci spoza obwodu szkoły.