Dokumenty Szkolne

Formularze do pobrania

Zgłoszenie przyjęcia ucznia do klasy pierwszejczytaj więcej

Podanie o przyjęcie do świetlicy szkolnej (docx) (pdf)

Załącznik do podania o przyjęcie do świetlicy szkolnej – Oświadczenie o zatrudnieniu matki i ojca (docx) (pdf)

Zgłoszenie przyjęcia do klasy wyższej niż pierwsza (docx) (pdf)

Wniosek o wypisanie dziecka ze szkoły (docx) (pdf)

Wniosek o wypisanie dziecka ze szkoły – wyjazd za granicę (docx) (pdf)

Wniosek o wydanie opinii o dziecku (pdf)

Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego (docx) (pdf)

Zwolnienie  z ćwiczeń w ramach zajęć  wychowania fizycznego (docx) (pdf)

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – Ważne, niezbędne informacje (docx) (pdf)

Oświadczenie o braku przeciwwskazań (Basen, Świetlica) (docx) (pdf)

Oświadczenie o braku przeciwwskazań (Basen, Wf) (docx) (pdf)

Oświadczenie – wybór przedmiotów (religia/etyka) (docx) (pdf)

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie (docx) (pdf)

Wniosek o wydanie mLegitymacji (docx) (pdf)

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów i studentów

Deklaracja wyboru realizacji zajęć wychowania fizycznego (docx) (pdf)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program/tok nauki (docx) (pdf)

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy (docx) (pdf)


Procedura doraźnego zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć szkolnych na prośbę Rodziców