28 stycznia 2022

Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 28 stycznia 2022 roku

Komunikat Dyrektora Szkoły

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2022.186 z dnia 2022.01.26) od 31 stycznia do 27 lutego nauka w klas V – VIII odbywać się będzie zdalnie. Uczniowie z klas I-IV kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Dla uczniów przygotowujących się do egzaminu  ósmoklasisty mogą być organizowane konsultacje na terenie szkoły. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne. Organizacja tych konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Uczeń przygotowujący się do egzaminu ma możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do  egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor szkoły z uwagi na rodzaj niepełnosprawności u uczniów, u których nie będzie można  realizować zajęć w miejscu zamieszkania – jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły. Również zajęcia rewalidacyjne dla uczniów klas V – VIII odbywać się w trybie uzgodnionym z rodzicami ucznia.

Do 25 lutego nie będą prowadzone zajęcia na basenie dla uczniów klas II – IV. W tym czasie zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV będą prowadzone w sali gimnastycznej.

Kadra kierownicza, nauczyciele klas I – IV, świetlica, biblioteka, specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny pracują w systemie stacjonarnym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach

mgr Anna Górka