7 lutego 2022

Konkurs świetlicowy ,,Mój przyjaciel kot”

fot. canva.com

Regulamin świetlicowego konkursu “Mój przyjaciel kot”

Organizator konkursu p. Monika Stępień, Katarzyna Niechaj, Katarzyna Piskorz

Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej .

Cel konkursu:

-odkrywanie i promowanie nowych talentów,

-kształtowanie humanitarnych zachowań wobec zwierząt oraz uwrażliwienie dzieci na potrzeby słabszych,

– pobudzanie wyobraźni uczestników konkursu,

– rozwijanie twórczej aktywności plastycznej ,

Technika prac:

-format pracy A 4 lub A 3  (praca płaska)

-praca może być wykonana dowolną techniką(malarstwo, rysunek, wydzieranka, wyklejanka, collage z wyłączeniem pracy przestrzennej

-praca powinna być wykonana samodzielnie

Kategoria wiekowa: klasa I – III

Kryteria oceny prac:

– estetyka wykonania pracy                                            

– kreatywność

Termin składania prac do 17.02. 2022 r.

Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Wykonane prace plastyczne należy dostarczyć do p. Moniki Stępień, p. Katarzyny Niechaj , p. Katarzyny Piskorz

Na odwrocie należy czytelnie napisać:

  • imię i nazwisko autora pracy
  • tytuł pracy
  • klasę do której uczeń uczęszcza

Wraz z pracą należy złożyć oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów wyrażających zgodę na udział dziecka w konkursie.

Termin rozdania nagród zostanie ogłoszony po zakończeniu konkursu.

Karta zgłoszeniowa