22 września 2023

Promocja zdrowia w roku szkolnym 2023/2024

Promocja zdrowia w roku szkolnym 2023/2024

Szkoła

  • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje
    – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
  • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
  • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.


Promująca

  • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
  • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

  • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
  • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

           W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich latach, nasza szkoła realizować będzie różnorodne działania dostosowane do wieku i potrzeb uczniów w zakresie promocji zdrowia w ramach przynależności szkoły do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Oprócz codziennych działań profilaktycznych, w tym szczególnej troski o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne- przed nami ciekawe programy profilaktyczne np. “Fitschool” w klasach edukacji wczesnoszkolnej, programy edukacyjne np. “Ekoeksperymentarium”, warsztaty, pogadanki, wystawy, akcje promujące zdrowie, obchody dni np. „Dzień wody”, „Dzień Ziemi”, „Szkolne Dni Profilaktyki- Dni Zdrowia”, „Dzień czystego powietrza”, “Światowy Tydzień Mózgu”, ciekawe konkursy szkolne i pozaszkolne, liczne turnieje i  zawody sportowe. Szkoła bierze udział w „Programie dla szkół”, którego celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat poznają smaki zdrowych przekąsek oraz uczestniczą w działaniach o charakterze edukacyjnym. Nasza cała społeczność szkolna włączy się do udziału w różnych inicjatywach na rzecz zdrowia. Przed nami jarzynowa gimnastyka, mikołajkowe zawody pływackie, “Dzień Dziecka na sportowo”, “Świetlicowy konkurs sportowy”, projekt „Zasady zdrowego stylu życia”, „Szkolne dni witaminowe”, akcja „Tornister na wagę” i wiele innych. W szkole pojawiły się już gazetki promujące zdrowie na korytarzach szkolnych, banery informacyjne o zdrowiu przygotowane przez specjalistów szkolnych, odbyły się pogadanki profilaktyczne z wychowawcami, prowadzone jest “Koło biologiczne promujące zdrowie” dla chętnych uczniów starszych. Uczniowie na zajęciach rozwijać będą zainteresowania biologiczne, kształtowane będą nawyki prozdrowotne, w tym ekologiczne. Uczniowie w zespołach biologicznych promujących zdrowie podejmować będą różnorodne zadania/wyzwania, aby w ciekawy sposób pogłębić swoją wiedzę z zakresu biologii, zdrowia i dbałości o środowisko naturalne. Programy profilaktyczne, które planujemy zrealizować w bieżącym roku szkolnym to m. in :„Trzymaj Formę”, „Bieg po zdrowie” oraz „Znamię! Znam je?”. Każda grupa wiekowa pod opieką swoich nauczycieli realizować będzie inne działania. Do promocji zdrowia włączy się oczywiście świetlica i biblioteka szkolna. Uczniowie mogą spokojnie w jadalni szkolnej zjeść ciepły posiłek.

Program profilaktyczny „Trzymaj Formę”

Program ma na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu
o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII oraz ich opiekunowie.

Więcej o programie „Trzymaj Formę” można przeczytać na stronie www.trzymajforme.pl


Program profilaktyczny „Bieg po zdrowie”

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów klas czwartych na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Program edukacyjny „Znamię! Znam je?”

Głównym celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży klas starszych wiedzy
z zakresu profilaktyki czerniaka.

       Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom zdrowia, aby podejmowane przez nas działania przyczyniły się do wzrostu wiedzy i świadomości odnoście własnego zdrowia. Uczniom życzymy ponadto satysfakcji z udziału w programach profilaktycznych promujących zdrowie, sukcesów w konkursach, zawodach sportowych, pozytywnych relacji rówieśniczych, zrozumienia i wzajemnego wsparcia w nowym roku szkolnym.

 Zespół ds. Promocji Zdrowia
opracowanie: mgr Beata Pieńkowska