7 lutego 2023

Informacja o zapisach dzieci z obwodu szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 (wymagane dokumenty

Materiały szkolne

fot. canva.com

W dniach od 13 do 21 lutego 2023 r. odbędą się zapisy do klasy I na rok szkolny 2023/2024 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Batowice, Bibice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce.

  Do klasy pierwszej  przyjmowane są dzieci:

  • 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisu dziecka można dokonać  w godzinach pracy sekretariatu albo przesyłając dokumenty poprzez platformę ePUAP.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:

  • Zgłoszenie dziecka do klasy I – dotyczy tylko i wyłącznie dzieci zamieszkałych (zameldowanych)  w obwodzie szkoły (docx) (pdf);
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata/ kandydatki (doc) (pdf);
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki (doc) (pdf);
  • dowód osobisty rodzica (do wglądu).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor ogłosi rekrutację zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (dotyczy dziecka sześcioletniego) (docx) (pdf)

ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY ZIELONKI Z DNIA 24 STYCZNIA 2023 ROKU w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki.

ZARZĄDZENIE NR 16/2023 WÓJTA GMINY ZIELONKI Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Zielonki.

W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 należy złożyć następujące dokumenty:

Podanie o przyjęcie do świetlicy szkolnej (docx) (pdf)

Oświadczenie o zatrudnieniu matki i ojca (docx) (pdf)